Меню
Меню

Правила за ползване


Правила за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-САЙТ www.fl-emarket.com

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб-сайт. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и/или "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, както и че настоящите общи условия го обвързват при сключване на договор от разстояние след успешно завършена поръчка. В случай че не сте съгласни с някои от посочените по-долу условия, препоръчително е да не използвате този уеб-сайт.

Ако използвате този уеб-сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ регламентират достъпа и условията за ползване на уеб-сайта, както и уреждат договорните правоотношения по договори за покупко-продажба от разстояние между „ТРАКИЯ 2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Котел 8970, община Котел, област Сливен, ул. „Луда Камчия” No 22, ет. 2, ап. 5, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 160074579, представлявано от ХРИСИМИР ИВАНОВ НЕДКОВ – Управител, наричано по-долу „Търговец“ и всеки един от клиентите/потребителите, както физически, така и юридически лица, на електронни (Интернет) страници и услуги, находящи се на домейн www.fl-emarket.com и поддомейните му (в това число платформата за електронна търговия), и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от Търговеца на Сайта.

Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за защита на конкуренцията, Закон за храните, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите, Закона за пощенските услуги и др.

При възникнали въпроси във връзка с настоящите Общи условия, както и при необходимост от доуточнения, Потребителя/Юридическото лице следва да се свържат с Търговеца посредство предоставените данни за контакт.

ДЕФИНИЦИИ:

"Общи условия" е настоящия документ, който регулира отношенията между Потребителя/Юридическото лице и Търговеца и който е изключителна интелектуална собственост на Търговеца по смисъла на Закон за защита на авторското право и сродните му права на Република България.

„World Wide Web“ или „Интернет“ представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.

„Сайт“/“Уеб-сайт“ е цялата информация която е достъпна посредством Интернет, на адрес www.fl-emarketи съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на Търговеца и/или отстъпена на Търговеца съгласно Закона за авторско право и сродните права на Република България и който представлява виртуална платформа за покупко-продажба на стоки и има за цел да послужи за постигане на съгласие между Търговеца и Потребителя/Юридическото лице с оглед да помогне да се осъществи договор за покупко-продажба от разстояниепомежду им по отношение на предлаганите стоки на Сайта.

„Територия“ е територията наРепублика България, където само и единствено могат да бъдат използвани услугите на Сайта. Търговецът не доставя стоките, поръчани чрез Сайта, извън посочената територия.

„Търговец“ е „ТРАКИЯ 2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Котел 8970, община Котел, област Сливен, ул. „Луда Камчия” No 22, ет. 2, ап. 5, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 160074579, представлявано от ХРИСИМИР ИВАНОВ НЕДКОВ – Управител, телефон за контакт 359 (0) 888 088 030 e-mail:  info@fl-emarket.com

„Потребител“ е дееспособно пълнолетно лице, което е извършило регистрация на Сайта или ползва услугите на сайта като нерегистриран потребител, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно използването на Сайта и осъществяване на покупка на предлаганите в Сайта стоки.

„Юридическо лице“ е валидно регистрирано в Република България търговско дружество и/или едноличен търговец или друг вид юридическо лице съгласно действащото законодателство, което, чрез представляващия и/или оторизиран служител на съответното юридическо лице, е извършило регистрация на Сайта или ползва услугите на Сайта като нерегистриран потребител, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно използването на Сайта и осъществяване на покупка на предлаганите в Сайта стоки.

„Регистрация“ е процедура по попълване на данни и информация от Потребителя/Юридическото лице във форма за регистрация, необходими за целите на покупко-продажба на стоки чрез Сайта. Покупко-продажба на стоки може да бъде извършвана и от нерегистриран Потребител/Юридическо лице.

„Форма за регистрация“ е електронен формуляр, който следва да бъде попълнен онлайн от Потребителя/Юридическото лице за целите на Регистрацията.

„Лични данни“ са предоставените от Потребителя/Юридическото лице данни и информация при Регистрацията относно физически лица.

„Стоки“ са предлаганите в Сайта на Търговеца продукти за покупка от Потребителя/Юридическото лице.

„Договор за покупко-продажба от разстояние” е двустранно споразумение между Търговеца и Потребителя/Юридическото лице, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стоки посредством Сайта.

„Заявка“ или „On-line покупка“ представлява потвърдената от страна на Потребителя/Юридическото лице готовност да закупи стоки, които следва да бъдат доставени от Търговеца, като тази готовност е отправена по електронен път чрез Сайта с крайна цел да се осъществи покупко-продажба на стоки от разстояние.

„Куриер” е търговец, който доставя закупените от Потребителя/Юридическото лице стоки до посочен от Потребителя/Юридическото лице адрес на територията на гр. София и осъществява дейността си съгласно Закона за Пощенските Услуги на Република България.

„Работен ден“ е всеки ден, в който банките в Република България осъществяват дейност.

„Неработен ден“ или „Почивен ден“ е всеки ден, който е неработен (събота или неделя), обявен за неработен по съответния ред или официален празник на Република България.

"Наложен платеж" представлява начин на плащане, което се осъществява при доставката на стоки и/или услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, а именно - "Наложен платеж" е допълнителна услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.

„Отказ от закупена стока“ е правото на Потребителя да се откаже от закупената стока посредством сключения договор за покупко-продажба от разстояние в съответствие с чл. 50 от Закона за защита на потребителите, освен ако не е налице някое от основанията на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

„Прихващане“ е правото на Търговеца да прихваща вземанията си от Потребителя/Юридическото лице за извършени административни, транспортни, куриерски и др. разходи, подлежащи на възстановяване от Потребителя/Юридическото лице с вземанията на Потребителя/Юридическото лице за възстановяване на заплатената цена при неосъществена доставка и/или при отказ от закупена стока и/или при уважена рекламация.

1. Инфopмaция cъглacнo Зaкoнa зa eлeктpoннaтa тъpгoвия и Зaкoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Данни за Търговеца:

1. Наименование на Търговеца: „ТРАКИЯ 2006” ЕООД;

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Котел 8970, община Котел, област Сливен, ул. „Луда Камчия” No 22, ет. 2, ап. 5;

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Котел 8970, община Котел, област Сливен, ул. „Луда Камчия” No 22, ет. 2, ап. 5;

4. Данни за кореспонденция: България, гр. Котел 8970, община Котел, област Сливен, ул. „Луда Камчия” No 22, ет. 2, ап. 5 телефон за контакт 359 (0) 888 088 030, e-mail: info@fl-emarket.com

5. Вписване в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 160074579;

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG160074579.

Надзорни органи:

A. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, адpec: 1000 гp.Coфия, пл."Cлaвeйкoв" № 4A, eт.3, 4 и 6, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218, гopeщa линия: 0700 111 22, Уeб caйт: www.kzp.bg;

B. Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa, Бългapия, Coфия 1000, бyл. "Bитoшa" № 18, тeлeфoн: (02) 935 61 13, фaкc: (02) 980 73 15, уeб caйт: www.cpc.bg;

C. Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни, Бългapия, Coфия 1592, бyл. „Пpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2, тeлeфoн: (02) 91-53-555, уeб caйт: www.cpdp.bg

2. Характеристики на Сайта

Сайтът представлява електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.fl-emarket.com, чрез който Потребителят/Юридическото лице има възможност да сключва договори за покупко-продажба от разстояние и да получава доставка на предлаганите стоки, включително следното: 1. Да извърши регистрация и създаване на профил на Сайта; 2. Да извършва електронни изявления във връзка със заявяване на стоки; 3. Да сключват договори за покупко-продажба от разстояние; 4.. Да се информира за стоките, техните характеристики и цени.

Търговецът доставя стоките и гарантира правата на Потребителят/Юридическото лице, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Търговецът и Потребителят/Юридическото лице се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла наЗакона за електронния документ и електронния подписи чл. 11 и останалите от Закона за електронната търговия.

Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителят/Юридическото лице, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителят/Юридическото лице при извършване на „Заявка“ или „On-line покупка“.

3. Защита на личните данни

„ТРАКИЯ 2006” ЕООД, в качеството си на Администратор на лични данни, събира, съхранява, обработва и др. лични данни от лицата, за които те се отнасят и предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя/Юридическото лицесъгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни 2016/679.

Категории лични данни, които се обработват от Търговеца:обикновени лични данни – имена, адрес, електронна поща, телефонен номер, IP адрес.

Цели, за които се обработват личните данни от „Търговеца:търговска дейност, счетоводство, маркетинг и реклама, правно-нормативна и контролна дейност, други корпоративно или законово определени цели.Търговецът обработва лични данни на потребителите, предоставени с тяхно информирано съгласие, доброволно и недвусмислено изявено или лично, или чрез дейността на физическо или юридическо лице, което има изрични служебни или законови правомощия да обработва тези данни и да ги предоставя на Търговеца, с цел успешно и законосъобразно функциониране на сайта, сключване на договори от разстояние и осъществяване на покупко-продажби на стоки.

Търговецът е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва по начин, несъвместим с тези цели. Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Търговецът обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Търговецът няма право да обработва данните му.

С предоставянето на личните си данни се приема, че Потребителят/Юридическото лице дава изричното си съгласие същите да бъдат обработвани.

Срок на съхранението на данните – до 12 месеца след изтичането на законоустановените срокове за съхранение или до 12 месеца след отпадане на необходимостта по силата на целта на обработването на личните данни.

Субектите на личните данни могат да упражнят правата си за достъп, актуализиране, коригиране, ограничаване на обработването или изтриването на данните. Търговецът отговаря писмено на всички писма във връзка с упражняване на права от субектите на данните в едномесечен срок от получаването на писменото искане на следната електронна поща: info@fl-emarket.com.

4. Авторски права и ограничения свързани с тях

Потребителят/Юридическото лице може да използва всички услуги, предлагани на Сайта за лични информационни нужди инетърговески цели и при условие че не се нарушават авторските права на Търговецаили на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта.

9.4. Правата на интелектуална собственост върху обекти на интелектуална собственост –бази данни и ресурси, разположени на Сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Търговеца, неговите лицензодатели, бизнес партньори и/или доставчици и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, преработвани, публикувани, препращани, прехвърляни, продавани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от Потребителя/Юридическото лице.

Търговецътси запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Търговецаи лицето, публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Търговецътне предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от Търговецастоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите/Юридическите лица в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Търговецаи съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на Потребителя/Юридическото лице. При употреба на такава препратка Потребителят/Юридическото лице не използва услуга, предоставена от Търговецаи по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат. Търговецътне носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Всички евентуални рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителя/Юридическото лице.

5. Условия за използване на Сайта на Търговеца

С извършването на регистрация и/или с поръчката на стоки на Сайта Потребителят/ Юридическото лице потвърждава и декларира съгласието си с настоящите Общи условия.

Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани“. Търговецът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно потвърждаване на генерирани поръчки от Потребителя/Юридическото лице, статусът на запитвания, въпроси и запитвания за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

Търговецът не носи отговорност:

-              в случай че при използване на Сайта или материали от него, Потребителят/Юридическото лице претърпи вреди, състоящи се в увреждане на оборудване на Потребителя/Юридическото лице, за което е необходим ремонт или поправка, загуба на информация и др., като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди или тяхното обезщетяване, са за сметка на Потребителя/Юридическото лице.

-              за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителят/Юридическото лице, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Сайта;

-              както и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на услугите, предоставяни на Сайта, независимо дали е дало или не съгласие за това.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Юридическото лице декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, и в тази връзка Потребителят/Юридическото лице декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Търговеца за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Юридическото лице е информиран, че Сайтът отразява наличността на стоките към момента на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Сайта. До изричното потвърждение на поръчката от страна на Търговеца, генерираната поръчка е със статус „заявка“ и при всички случаи Търговецътследва да потвърди на Потребителя/Юридическото лице възможността/невъзможността за доставка на заявените през Сайта стоки, като едва след потвърждението генерираната поръчка се счита приета и договорът за покупко-продажба от разстояние сключен.

Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.) на поръчка чрез Сайта да бъдат променени, като Търговецътсе задължава да съобщи на Потребителя/Юридическото лице за извършените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя/Юридическото лице на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя/Юридическото лице. В такива случаи Потребителят/Юридическото лице следва да потвърди съгласието си с извършените промени, за да е валидно сключен договорът за покупко-продажба от разстояние.

За да използва услугите на Сайта, Потребителят/Юридическото лице следва да има навършени 18 години, да е дееспособен, да разполага с достъп до World Wide Web чрез устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, мобилен телефон, таблет или другo средствo за достъп до Интернет свързаност. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя/Юридическото лице и Интернет свързаността.

Потребителят/Юридическото лице извършва регистрацията на Сайта чрез попълване на всички задължителни полета в регистрационна форма, чрез която Потребителят/Юридическото лице декларира, че предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на покупко-продажбата от разстояние. Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай че Потребителят/Юридическото лице е предоставил невярна, неточна, неактуална, заблуждаваща или непълна информация, като в такива случаи Търговецът има право да откаже по-нататъшен достъп на Потребителя/Юридическото лице до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

6. Представяни стоки на Сайта

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, приложимия ДДС, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, която да подпомогне информиран избор от страна на Потребителя/Юридическото лице при покупката на даден продукт. Търговецътне носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Търговецът си запазва правото да публикува имена, марки и друга информация за стоки на английски или друг език, когато:

а) Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на английски или друг език.

Всички, посочени на сайта цени са в Български Лева и с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите. Търговецътима право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите/Юридическите лица се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите/Юридическите лица ще бъдат уведомени, в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните стоки. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Изображенията на Стоките невинаги възпроизвеждат точния външен вид, характеристики или произход на Стоките, тъй като действителният продукт може да варира в разумна степен.

Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени в профила на всяка стока на Сайта.

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Търговеца в профила на всяка стока в Сайта. Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, както и всяко дължимо допълнително заплащане, се определя от Търговеца и се предоставя като информация на Потребителят/Юридическото лице преди сключване на договора.

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и съгласно информацията, предоставена на Потребителя/Юридическото лице в сайта на Търговеца.

7. Закупуване на стока от Сайта

Потребителят/Юридическото лице има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта.

Минималната стойност на поръчка е 30 (тридесет) лв. с включен ДДС, без включена цена за доставка. При стойност на поръчка над 100 (сто) лв. с включен ДДС, Потребителят/Юридическото лице не дължи заплащане на допълнителна сума за извършване на доставка. При стойност на поръчка над 150 (сто и петдесет) лв. с включен ДДС, Потребителят/Юридическото лице получава отстъпка от основаната цена на поръчката в размер на 3% (три процента).

При извършване на поръчката Потребителят/Юридическото лице има право да избере вида, марката и количеството на стоките, както и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят/Юридическото лице има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. Търговецът посочва преди окончателното потвърждение на направената поръчка общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят/Юридическото лице влиза в договорни отношения с Търговеца за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Търговеца, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта. Потвърждението от Търговеца се счита за получено, когато адресатът имавъзможност за достъп до тях.

Търговецътима право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителя/Юридическото лице.

Потребителят/Юридическото лице е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецътима правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи обезщетение на Потребителя/Юридическото лице, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя/Юридическото лице за отказана поръчка, ако има такива.

Търговецът има право по своя преценка, в зависимост от вида и количеството на заявените стоки, при поръчка на стоки с висока стойност и/или значителни количества, да изисква от Юридическите лица сключване на индивидуален договор за доставка на поръчаните стоки, преди да окомплектова поръчката за доставка. В посочения случай Сайтът се използва от Юридическото лице само като информационна платформа за вида и наличността на стоките, като сключеният индивидуален договор няма характер на Договор за покупко-продажба от разстояние.

8. Заплащане и доставка на закупени стоки

Начините на заплащане и доставка на закупените стоки са определени в условията за Доставка, поместени на Сайта, както и в настоящите Общи условия.

Доставки на закупените стоки  се извършват само на територията на гр. София, България. Заплащане на закупените стоки се извършва единствено в брой, чрез наложен платеж.

При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят/Юридическото лице се задължава да заплати пълната цена на поръчаните стоки съгласно потвърдената поръчка в момента на доставката на Търговецаили на неговия представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока.

Срокoвете за доставката на заявените с поръчка стоки, до посочения от Потребителя/Юридическото лице адрес са описани в условията за Доставка на Сайта, като срокът може да бъде удължен в период на официалните празници и/или почивни дни, и/или друг вид извънредни ситуации със срока на неработните дни.Ако срокът на доставка не е изрично уговорен между страните при сключването на договора от разстояние, Търговецът организира доставката и предаването в разумен срок.  Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителят/Юридическото лице следва да бъде своевременно уведомен от страна на Търговеца. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя/Юридическото лице начин и според посочените срокове. Търговецътси запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) календарни дни, както и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) календарни дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя/Юридическото лице, заявил доставката.

При поръчка за стоки от Сайта, Потребителят/Юридическото лице има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Търговецът съобразява, доколкото е възможно, доставката с предпочитанията на Потребителя/Юридическото лице, за което същият е своевременно уведомен.

Търговецът може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя/Юридическото лице за направената поръчка, включително по телефон и/или електронна поща. В случай че Потребителят/Юридическото лице откаже да предостави исканото от Търговеца потвърждение, отказът от предоставянето му води до автоматична отмяна на поръчката.

Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката на Сайта и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул.

Търговецът не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от Търговеца обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Юридическото лице и/или упълномощено от него лице. При констатиране на дефекти, установени при доставка, Потребителят/Юридическото лице следва да впише вида на констатираните дефекти в товарителницата в присъствието на куриера и незабавно да уведоми Търговеца на тел. 359 (0) 888 088 030.

При приемане на доставката от Потребителя/Юридическото лице без забележки с подписването на товарителницата, представена му от куриера, всички и всякакви последващи претенции за явни/видими дефекти на закупената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че констатираните дефекти не бъдат вписани в товарителницата в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Потребителят/Юридическото лице не уведоми незабавно Търговеца на тел.359 (0) 888 088 030, Потребителят/Юридическото лице губи правото си на рекламация.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя/Юридическото лице.

При предаване на стоките, Потребителят/Юридическото лице или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя/Юридическото лице адрес за доставка.

В случай че Потребителят/Юридическото лице не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят/Юридическото лице губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя/Юридическото лице и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят/Юридическото лице има право да поиска доставените стоки да бъдат заменени със съответстващи на извършеното от него заявление за покупка на стоки.

Потребителят има право да предяви рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното качество/количество по реда и при условията на раздел III от Закона за защита на потребителите.

Търговецът си запазва правото да избира/променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя/Юридическото лице, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

9. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние само и единствено по отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние.Правото на отказ от договора от разстояние не се прилага в следните случаи: за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които, след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката и за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Търговецаза трите си имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо за отказ от договора от разстояние, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_____________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

„ТРАКИЯ 2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Котел 8970, община Котел, област Сливен, ул. „Луда Камчия” No 22, ет. 2, ап. 5, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 160074579, представлявано от ХРИСИМИР ИВАНОВ НЕДКОВ – Управител

email: info@fl-emarket.com

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– Поръчано на*/Получено на* ........................................................................................

– Име на потребителя/ите ...............................................................................................

– Адрес на потребителя/ите ............................................................................................

– Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ..............................................................................................................................

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.“

_______________________________________________________________________________

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на Сайта, като в случай че използва тази възможност, Търговецътнезабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай че Потребителят се откаже от договора, Търговецътще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на разходите за доставка, допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от Търговеца, банкови такси и комисионни, разходите за връщане на стоките, за които Потребителят е упражнил правото си на отказ, които разходи са изцяло за сметка на Потребителя.

Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние и когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.Потребителят се задължава да съхранява получените от Търговеца в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на този срок.

Търговецът ще възстанови заплатената от Потребителя сума във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителят информира Търговецаза неговото решение за отказ от договора.

Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

Търговецътима право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките от Потребителя, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, без това да се счита за забава на Търговеца в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките на Търговецапреди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката като разходи за доставка чрез куриер.

Стоките следва да бъде върнати в оригинална опаковка в тяхната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата ги документация и без увреждания. В случай на неспазване на посоченото задължение от Потребителя, Търговецът запазва правото си да прецени дали да приеме обратно върнатите стоки и да възстанови заплатените суми.

Потребителят декларира съгласие, а Търговецът има право да извърши прихващане на вземанията си за административни, транспортни, куриерски и др. разходи от вземанията на Потребителя за заплатената сума за заявените от последния стоки.

Юридическите лица не могат да се ползват от и да упражнят правото на отказ по този раздел, както и от всички други права на потребителите, предвидени в Закона за защита на потребителите, тъй като те не са потребители по смисъла на допълнителните разпоредби на този закон. Неуредените с настоящите Общи условия отношения между Юридическите лица и Търговеца се регулират от разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

10. Прекратяване

Настоящите Общи условия и Договорът от разстояние между Търговецаи Потребителя/Юридическото лице се прекратяват в следните случаи:

  1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  3. други предвидени от закона случаи;

Търговецът има право, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят/Юридическото лице използва Сайта в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

11. Други

Търговецът и Потребителят/Юридическото лице се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Търговецътима право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя/Юридическото лице.

Търговецътси запазва правото да изпраща на Потребителя/Юридическото лице съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, като посочените не представляват непоискани търговски съобщения.С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Търговеца.

Търговецътадминистрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България.

Търговецът декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя/Юридическото лице могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Търговецапод формата за въпроси и запитвания или чрез сътрудник от отдел On-line на info@fl-emarket.com, както и на следния мобилен тел.: 359 (0) 888 088 030, в рамките на работното време: 09:00 до 18:00 часа, от понеделник до събота.

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от Търговеца по всяко време, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители/Юридически лица.

Търговецът и Потребителят/Юридическото лице се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя/Юридическото лице в един от следните случаи:

- след изричното му уведомяване от Търговеца и ако Потребителят/Юридическото лице не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. За изрично уведомяване се счита изявление от Търговеца, изпратено на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя/Юридическото лице. Потребителят/Юридическото лице се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.; или

- след публикуването им на Сайта и ако Потребителят/Юридическото лице не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

- с изричното им приемане от Потребителят/Юридическото лицепри извършване на поръчка в Сайта.

При използване на Сайта, Потребителят/Юридическото лице се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност останалите разпоредби.

Българското законодателство урежда отношенията между Търговеца и Потребителят/Юридическото лице, по отношение на които се прилагат настоящите Условия, включително във връзка с всички възникнали спорове между тях.

Когато възникне спор между Търговеца и Потребител, който не е разрешен доброволно, Потребителят може да:

-      отнесе спора за Алтернативно разрешаване на спорове като: се обърне към  на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

-      да инициира формиране на помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.

-      Да подаде жалба до Комисията за защита на потребителите на място или онлайн на нейната интернет страница.

-      Да подаде жалба до компетентния български съд.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВЕЦА С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА ТЪРГОВЕЦА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.fl-emarket.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.fl-emarket.com.

Настоящите Общи условия са приети на 06.04.2020г.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки